Specialklasserækken

Specialklasserækken på Søndermarksskolen

Center for skole i Slagelse kommune visiterer via indstilling fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til specialklasserækken på Søndermarksskolen.

De elever der indskrives på Søndermarksskolen til specialklasserækken, er elever der er visiteret til dette tilbud.

Målgruppen er elever, der har brug for et specialtilbud i tilknytning til almenmiljøet. Eleverne vurderes ikke at have gavn af et undervisningstilbud i almenundervisningen, men støttebehovet er ikke af et sådant omfang, at specialskole er den rigtige løsning.

Eleverne vil ofte ikke kunne profitere af undervisning i en større elevgruppe, men vil kunne lære i et meget struktureret, mindre og overskueligt miljø. Dette betyder, at eleven har brug for særlig tilrettelagt undervisning, der tager udgangspunkt i elevens faglige standpunkt.

Der tages udgangspunkt i den enkelte elev, at skabe et motiverende miljø, hvor ro, struktur og forudsigelighed, giver grobund for læring.

Samtidigt er det vigtigt, at eleven oplever, at den personlige og sociale udvikling vægtes og udvikles.

Eleverne undervises i klasser med færre elever. Dette betyder, at den enkelte elev får mulighed for en understøttende indlæring og hyppig voksenkontakt.

 

På Søndermarksskolen er specialklasserne og distriktsklasserne aldersmæssigt integreret og har lokaler i samme område som jævnaldrende.

Vi vægter inklusion højt, inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, som handler om trivsel og udvikling hos den enkelte.

At være inkluderet betyder, at man oplever sig som en naturlig og værdifuld deltager i et fællesskab. Som inkluderet elev er man altså en del af skolen og ikke en elev i skolen.

Vi er meget opmærksomme på, hvornår den enkelte elev kan have glæde af at spejle sig i almenmiljøet.

Frikvarterer, emneuger og andre fælles begivenheder i løbet af skoleåret giver ligeledes mulighed for at arbejde på tværs.
 

Klassedannelse

Klasserne dannes ud fra overordnet kriterier som: alder, homogenitet, dynamik og social- og personlig udvikling.

Hver klasse bliver dannet, så der skabes de bedste forudsætninger for læring og udvikling. Ofte vil klasserne spænde over flere klassetrin.

Der vil derfor kunne ændres i klasseholdene.


Undervisning

På Søndermarksskolen lægges der vægt på - gennem et overvejet og struktureret miljø - at skabe en forudsigelig hverdag med klare regler og rammer, som kan skabe et trygt miljø, hvor eleverne motiveres til at gå i skole.

Metodevalg, arbejdsformer og materialer - tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling og fokuserer på at skabe progression i det faglige niveau.

Vi er opmærksomme på, at eleverne gennem tidligere skoleforløb, kan have mistet motivationen og troen på sig selv og derfor kan have faglige huller.

Vi anvender forskellige hjælpemidler som time-timer, tablets, computere, piktogrammer, skemaer mm. i den udstrækning det er nødvendigt og hjælpsomt for den enkelte.

Eleverne undervises i samtlige fag og der laves løbende faglige test for at følge den faglige udvikling hos den enkelte elev. Vi har et stort fokus på læsning, at eleverne fra skolestart af, lærer at læse, dette har en høj prioritet. Derfor er det prioriteret med 2-voksen i indskolingen i alle lektioner.

Tysk undervisningen foregår i almenklassen. Hvis det vurderes i samarbejde med forældrene, at det er bedst, at eleven fritages, fritages eleven fra tyskundervisningen.

Målet er at styrke og forbedre elevens faglige niveau og få udnyttet elevens faglige potentiale optimalt, således at eleven kan gennemføre folkeskolens prøver (FP9) i de fag, vi vurderer i samarbejde med elev og forældre, at eleven vil kunne bestå.

Pædagogisk tilgang

Alle elever er unikke og kan bidrage positivt til fællesskabet, hvis vi giver dem lov. Når vores elever mødes med anerkendelse og støttende overbevisninger, udvikles nye handlestrategier og mulighederne for at lykkes øges.

Alle elever har potentialer og skal mødes med respekt og ses som handlekraftige individer. Lærere og pædagoger har til opgave at skabe rammerne for at dette kan ske.

  • Tydelig struktur, overskuelighed og forudsigelighed.
  • Tæt, åbent og ærligt skole-hjem-samarbejde.
  • Træning af personlige og sociale kompetencer gennem handleanvisninger.

 

Kommunikation og forældresamarbejde

Vi vægter tæt forældresamarbejde højt, så der i fællesskab kan skabes de bedste betingelser for eleven. Mængden af forældresamarbejde tilpasses individuelt og efter behov.

Der afholdes skole/hjem samtaler 2 gange årligt. Den første samtale ligger i starten af skoleåret og den sidste i slutningen af skoleåret. Derudover holdes årlige arrangementer for forældre og elever.

 

Elevers sygdom og fravær

Ved planlagt fravær skal skolen orienteres. Meldingen kan ske via forældreintra eller telefonisk kontakt til afd. leder.

Ønskes der frihed af længere varighed, skal skolens ledelse godkende fraværet.

Ønskes en elev fritaget en enkelt dag, skal det aftales med klasselæreren eller afd. lederen.

Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade i løbet af skoledagen, kontaktes hjemmet.

Ved alm. sygdom informeres klasselæreren via kontaktbogen på intra eller på sms.

 

SFO

Man har på lige vilkår som andre forældre mulighed for at indmelde sit barn i SFO.
 

Transport

I forbindelse med visiteringen bliver det vurderet, om eleven kan bevilliges transport med bus-/taxaselskab. Eleverne vil blive kørt fra hjemmet til skolen og retur hver dag.

For de elever, der benytter SFO tilbud om eftermiddagen, er der hjemkørsel kl. 16.00. 

I er altid meget velkomne til at kontakte skolen for yderligere oplysninger.


Christina Egedal
Afd. leder.
Tlf.: 29746131

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2020