Fravær

Hvad siger lovgivningen? Hvad siger Søndermarksskolen?

Fravær fra undervisningen

Da mange føler sig usikre overfor reglerne om børns fravær i undervisningstiden, og da der netop på dette område i de senere år er sket et skred i, hvornår og hvordan eleverne fritages for undervisningen, er her en oplistning af, hvad der gælder efter loven, og hvordan vi administrerer det her på Søndermarksskolen.

I skoleloven er det præciseret, at alle elever, der er optaget i skolen, har pligt til at møde til undervisningen.

Skolelederen kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der foreligger særlige grunde hertil. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives tilladelse til ekstraordinære ferie- eller fridage på mere end én uge. Afgørelsen om ekstraordinære ferier og fridage skal træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med hensynet til undervisningen.

På Søndermarksskolen kan klasselæreren give fri 1 dag. Hvis der bliver bedt om fri flere dage, er det skolelederen, som kan give tilladelsen.

Til alle former for fravær skal der gives en grund. Det er ikke nok blot at skrive i kontaktbogen på Intra, at eleven ”ikke var i skole i går”.

Sygdom

Når børn er syge, skal de naturligvis blive hjemme, indtil de er raske. Når børnene så kommer i skole igen, skal forældrene have skrevet grunden til fraværet på Aula til klasselærer.

Ferie i skoletiden

Ferie i undervisningstiden er ifølge loven ikke noget, som eleverne har krav på eller ret til. Dog er skolens holdning også, at eleverne naturligvis skal have så mange oplevelser som muligt sammen med deres forældre, og hvis det betyder, at de i særlige tilfælde kun kan holde ferie på tidspunkter, hvor de andre børn går i skole, kan skolelederen give fri. Når forældrene tager børnene ud i skoletiden, kan skolen ikke tage ansvaret for børnenes indlæring i denne periode, og lærerne er ikke forpligtet til på forhånd at have tilrettelagt lektier og opgaver, som børnene kan lave på egen hånd, mens de er fraværende.